Larsen Consulting

Ledar- och ledningsgruppsutveckling

Vi startar uppdraget i en samskapande dialog med ledningsgruppen för att förstå vad man vill och vilka resultat som ska uppnås med insatsen. Utgångspunkten är alltid gruppens nuläge, utvecklingsfas och sammanhang.

För att få samtliga medlemmars bild av hur man ser ledningsgruppens uppdrag, utmaning och samarbete, gör vi ofta individuella intervjuer med samtliga i gruppen. Resultatet av intervjuerna ligger sedan som en grund för utvecklingsarbetet.

Exempel på områden som vi arbetar med:

  • Koordinera förståelsen av ledningens uppdrag
  • Tydliggöra mål och roller
  • Mötes- och arbetsformer
  • Ledningens samverkan
  • Vision/strategier
  • Företagskultur och värderingar
  • Ledar- och samarbetskulturer
  • Leda förändringar


Vanligtvis består utvecklingsinsatserna av fyra till åtta tillfällen under en 4-12 månaders period.